Αστικη διαχυση

Κατανάλωση Γης & Αστική Διάχυση 

Α Εισαγωγή

Στην Ευρώπη η ανάπτυξη των οικιστικών περιοχών γινόταν με “συνεχές” τρόπο, αποτελούμενη παραδοσιακά από πυκνούς αστικούς πυρήνες που λειτουργούσαν με τις υποδομές της εποχής. Πριν από τριάντα χρόνια ήταν διακριτή η διαφορά πόλης και υπαίθρου.

Στις μέρες μας, με την ανάπτυξη των υποδομών και την εξέλιξη των μεταφορών, η πόλη αναπτύσσεται με “ασυνέχεια”. Σημαντικό ρόλο στην αστική διάχυση έπαιξε και το φαινόμενο της αστυφιλίας που έδωσε εκρηκτικές διαστάσεις σε ορισμένες πόλεις. Η διάρρηξη του ορίου της πόλης – υπαίθρου, δημιούργησε μια νέα κατηγορία χώρου που σήμερα ονομάζεται “περιαστικός χώρος”. Η συνεχής διόγκωση του περιαστικού χώρου, χωρίς την αντίστοιχη ανάπτυξη του αστικού, δημιούργησε οικιστικά κενά στο δομημένο χώρο και αστική εξάπλωση.

Με αυτά τα δεδομένα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την υπέρμετρη κατανάλωση εδαφών που εμφανίζεται ως συνέπεια της ανάπτυξης. Πρέπει να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα που έχουν τα σχέδια και οι πολιτικές στην ορθολογική κάλυψη του χώρου και να προωθήσουμε καλές πρακτικές συγκράτησης της αστικής διάχυσης1. Η κατανάλωση του χώρου είναι θέμα των κατοίκων και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

Continue reading

Advertisements